Funkcja – różnica dat

ALTER FUNCTION test1 ( @date1 datetime, @date2 datetime ) RETURNS int AS BEGIN DECLARE @now datetime = getdate(); DECLARE @yearDiff int; DECLARE @date3 datetime; set @date3 = CAST(CONVERT(VARCHAR, year(@date1)) + '-' + CONVERT(VARCHAR, month(@now)) + '-' + CONVERT(VARCHAR, day(@now)) AS DATETIME) ; set @yearDiff = DATEDIFF(year, @date1, @date2); IF DATEDIFF(day, @date1, @date3) < 0 SET

Search all tables – stored procedure

EXEC SearchAllTables 'admin' drop procedure SearchAllTables; CREATE PROC SearchAllTables ( @SearchStr nvarchar(100) ) AS BEGIN CREATE TABLE #Results (ColumnName nvarchar(370), ColumnValue nvarchar(3630)) SET NOCOUNT ON DECLARE @TableName nvarchar(256), @ColumnName nvarchar(128), @SearchStr2 nvarchar(110) SET @TableName = '' SET @SearchStr2 = QUOTENAME('%' + @SearchStr + '%','''') WHILE @TableName IS NOT NULL BEGIN SET @ColumnName = '' SET

Dynamic pivot

TRANSFORM Sum(Len([imie])) AS dl SELECT zawodnicy.waga FROM zawodnicy GROUP BY zawodnicy.waga PIVOT zawodnicy.kraj; select len(imie) from zawodnicy select * from ( select kraj, len(imie) as dl, wzrost from zawodnicy ) as tab pivot ( sum (wzrost) for kraj in ([POL],[ger], [nor]) ) as piv select * from ( select kraj, len(imie) as dl, wzrost from

Materiały z zajęć

Materiały z zajęć use Zawodnicy select * from uczestnictwa — wypisz trenerow i trenowanych przez nich zawodnikow select t.imie_t + ' ' + z.imie from trenerzy t left join zawodnicy z on t.id_trenera = z.id_trenera select z.imie from zawodnicy z — wypisz w jednej kolumnie wszystkich — zawodnikow, wraz z nazwami zawodów w jakich startowali