Trudne zadanie – Lista

Stwórz własną klasę lista typu Człowiek. Lista powinna działać tak, że każdy element listy to Człowiek. Każdy człowiek powinien mieć następce i poprzednika (jak to w liście). Dodaj metodę „Dodaj” , która dodaje nowego człowieka na koniec listy. Dodaj metodę „Usun” która usuwa (podanego jako argument) człowieka z listy

Pogoda

Stwórz model biznesowy dla danych ze strony : http://www.pimr.poznan.pl/bup/gethd2003.php Następnie korzystając z poznanej wcześniej klasy WebClient i metody downloadString, wczytaj dane ze strony do modelu. Stwórz klasę „pogodaManager”, która pozwala na znalezienie średniej wartości temepratury dla wybranego miesiąca ( podanego z konsoli)