Pogoda

Stwórz model biznesowy dla danych ze strony : http://www.pimr.poznan.pl/bup/gethd2003.php Następnie korzystając z poznanej wcześniej klasy WebClient i metody downloadString, wczytaj dane ze strony do modelu. Stwórz klasę „pogodaManager”, która pozwala na znalezienie średniej wartości temepratury dla wybranego miesiąca ( podanego z konsoli)

Firma

Stwórz klasę firma – firma posiada nazwę, firma zatrudnia pracowników. Każdy pracownik może wystawić fakturę , na fakturze znajdują się towary.   Zamodeluj powyższą sytuację w programie i przetestuj

Zadanie – rodzina

Stwórz klasę człowiek, człowiek posiada imię, nazwisko, wiek, a także rodziców (mamę i tatę) i dzieci. Zamodeluj powyższą sytuację. W programie stwórz nową instancję człowieka (siebie) wraz z najbliższymi członkami rodziny

Zadanie zawodnicy rozszerzone

Stwórz klasę: „ZawodnicyManager”, która posiada prywatne pole – tablica zawodników. Jest to klasa która służy do zarządzania zawodnikami Klasa posiada także metodę: WczytajDane(string[][] dane) która uzupełnia wyżej wymienione pole o dane (już skonwertowane do postaci zawodników) (nie musimy pisać tej metody od początku ponieważ już prawie cały kod mamy napisany) Następnie stwórz metody: 1) Podaj najwyższego