Zadanie 1

Stworz nowa aplikacje webowa P02Pracownicy Strona posiada przycisk: ZaladujDaneZpliku i posiada takze znany juz Listbox Po kliknieciu przycisku proszę wyswietlic liste wszystkich osob (imie i nazwisko) z pliku (plik zaraz wrzucę na serwer) Proszę wykonać zadanie analogicznie jak w przypadku aplikacji WindowsForm (okienkowych)   link do pliku plik

Split string ms sql

CREATE FUNCTION [dbo].[SDF_SplitString] ( @sString nvarchar(2048), @cDelimiter nchar(1) ) RETURNS @tParts TABLE ( part nvarchar(2048) ) AS BEGIN if @sString is null return declare @iStart int, @iPos int if substring( @sString, 1, 1 ) = @cDelimiter begin set @iStart = 2 insert into @tParts values( null ) end else set @iStart = 1 while 1=1

Dzień 3 (Szkolenie programowanie .Net C# / SQL Warszawa)

— dla kazdego kraju wypisz sumaryczną wagę zawodników select * from zawodnicy select kraj, waga from (select kraj, avg(waga) waga, 1 o from zawodnicy group by kraj union select 'total', avg(waga) ,2 from zawodnicy) t order by o select coalesce(kraj,'total'), avg(waga) from zawodnicy group by rollup(kraj) select coalesce(kraj,'total') kraj,avg(waga) sr from (select coalesce(kraj,'brak danych') kraj,