Zadanie pogodaManager

W nowym projekcie Stwórz PogodaManager W konstruktorze uzupełnij prywatne pola: rok i miesiac, i adres url Przygotuj prywatną metodę WczytajDane(), która uzupełnia prywatną listę List<Pomiar> o dane ze strony. Dodaj metodę publiczną: PoliczŚrednią, która zwraca średnią temp z danego miesiąca

Zadanie zawodnicyManager

W nowym projekcie stwórz klasę zawodnik z odpowiednimi polami. Stwórz klase ZawodnicyManager, dodaj w niej pole prywatne sciezka. sciezka jest uzupełniana w konstruktorze. dodaj pole „dane” typu List<Zawodnik> – prywatne Dodaj metode prywatną – WczytajZawodnikow, ktora wczytuje do listy zawodnikow z pliku Dodaj metode Publiczna „PodajWybranych”, ktora wywoluje WczytajZawodnikow ale zwraca nową liste,tylko zawodnikow z

Zadanie pogoda

http://www.pimr.poznan.pl/bup/gethd2003.php Stworz klase pomiar , zawierającą pola zgodne z kolumnami z tego pliku. Dodaj konstruktory, które narzucają programiście utworzenie obiektu ze wszystkimi atrybutami, oraz w wersji uproszczonej, gdzie podajemy tylko datę i temperaturę. Datę można podać jako typ DateTime lub jako trzy liczby (rok, miesiac, dzien) Wczytaj wszystkie dane do List<Pomiar> i w pętli policz

Zadanie kalkulator

Kalkulator posiada pewien stan (stopień naładowania baterii) Każde wywołanie operacji dodaj zmniejsza ten poziom naładowania o 10 jednostek Dodaj odpowiednie elementy do klasy i przetestuj jej działanie + gdy poziom jest mniejszy od 0 , próba dodania powoduje rzucenie błędem

Zadanie Zawodnicy

W nowym projekcie stworz klasę: „Zawodnik” Dodaj wszystkie pola, zgodnie z zawartością pliku „Zawodnicy.txt” Następnie w pętli wczytaj wszystkich zawodników z pliku do listy typu <Zawodnik> Zawodnik potrafi się przedstawić, podając imię, nazwisko i BMI Stwórz odpowiednią metodę

Zadanie pogoda

Stwórz program, który pozawala na wczytanie nazwy miasta. Na podstawie tej nazwy miasta generuje odpowiedni URL, który wysyła metodą GET do google i zwraca kod strony. następnie Wykonaj post-processing kodu strony , tak aby odczytać aktualną temperaturę np techniką znalezienia charakterystycznego tekstu w kodzie przydatne metody: indexof , substring, downloadString string wynik = wc.DownloadString („https://www.google.com/search?q=pogoda+warszawa”);