Zadanie 1

Stworz nowa aplikacje webowa P02Pracownicy Strona posiada przycisk: ZaladujDaneZpliku i posiada takze znany juz Listbox Po kliknieciu przycisku proszę wyswietlic liste wszystkich osob (imie i nazwisko) z pliku (plik zaraz wrzucę na serwer) Proszę wykonać zadanie analogicznie jak w przypadku aplikacji WindowsForm (okienkowych)   link do pliku plik

Split string ms sql

CREATE FUNCTION [dbo].[SDF_SplitString] ( @sString nvarchar(2048), @cDelimiter nchar(1) ) RETURNS @tParts TABLE ( part nvarchar(2048) ) AS BEGIN if @sString is null return declare @iStart int, @iPos int if substring( @sString, 1, 1 ) = @cDelimiter begin set @iStart = 2 insert into @tParts values( null ) end else set @iStart = 1 while 1=1