zadania dodatkowe

1Zadania dodatkowe dla chętnych: zrób program do generowania choinki o zadanej długości: np: * *** ***** ******* | 2. Napisz program do generowania ciągu Fibbonaciego o zadanej długści np: 1 1 2 3 5 8 13 … Każda następna liczba to suma dwóch poprzednich

Zadania

1 Stworz program, który prosi uzytkownika o wpisanie swojej wagi (w kg) i wzrostu (w cm) i oblicza BMI (waga/wzrost^2) wzrost w [m] potęgowanie: Math.Pow(…) 2 poproś uzytkownika o wpisanie ciagu liczb: np: „2 8 4 5 6 3” program liczy średnią 3 napisz program „zgadula” który najpierw pobiera z aktualnego czasu sekundę a potem

Operacje na napisach

string napis = "ala ma kota"; napis.ToUpper(); Console.WriteLine(napis); Console.WriteLine(napis.Length); Console.WriteLine(napis.ToUpper()); Console.WriteLine(napis.ToLower()); Console.WriteLine("ala".PadLeft(5,'*')); Console.WriteLine(napis.Substring(4)); Console.WriteLine(napis.Substring(4,2)); Console.WriteLine(napis.Replace("ma", "bedzia miala")); Console.WriteLine(napis.IndexOf("ma")); Console.ReadKey();