poziomy istotności msSQL

Severity level Description 0-9 Informational messages that return status information or report errors that are not severe. The Database Engine does not raise system errors with severities of 0 through 9. 10 Informational messages that return status information or report errors that are not severe. For compatibility reasons, the Database Engine converts severity 10 to

Studia zaoczne – SQL

Linki: Zapytania SQL: https://www.w3schools.com/sql/ Połączenie z bazą C#-SQL: http://csharp.net-informations.com/data-providers/csharp-sql-server-connection.htm     create table osoby ( imie varchar(255), nazwisko varchar(255), wzrost int ) select * from osoby insert into osoby values (’jan’,’kowalski’,170)

Split string ms sql

CREATE FUNCTION [dbo].[SDF_SplitString] ( @sString nvarchar(2048), @cDelimiter nchar(1) ) RETURNS @tParts TABLE ( part nvarchar(2048) ) AS BEGIN if @sString is null return declare @iStart int, @iPos int if substring( @sString, 1, 1 ) = @cDelimiter begin set @iStart = 2 insert into @tParts values( null ) end else set @iStart = 1 while 1=1

Dzień 3 (Szkolenie programowanie .Net C# / SQL Warszawa)

— dla kazdego kraju wypisz sumaryczną wagę zawodników select * from zawodnicy select kraj, waga from (select kraj, avg(waga) waga, 1 o from zawodnicy group by kraj union select 'total', avg(waga) ,2 from zawodnicy) t order by o select coalesce(kraj,'total'), avg(waga) from zawodnicy group by rollup(kraj) select coalesce(kraj,'total') kraj,avg(waga) sr from (select coalesce(kraj,'brak danych') kraj,

Cały dzień 2 (Szkolenie programowanie .Net C# / SQL Warszawa)

cały dzień 2 select * from zawodnicy select * from trenerzy select imie_t, nazwisko_t, IIF(data_ur_t is null,'brak',format(data_ur_t,'dd-MM-yyyy')) from trenerzy select imie_t, nazwisko_t, coalesce(format(data_ur_t,'dd-MM-yyyy'),'brak') from trenerzy select coalesce(null,null,2) select imie_t,nazwisko_t,data_ur_t, coalesce( format(data_ur_t,'dd-MM-yyyy'), nazwisko_t, imie_t) from trenerzy select CHOOSE(6,'a','b','c','d','e') — dla każdego zwodnika wypisz słownie –z ilu liter skłąda się jego imie, korzystając z choose –uwzględnij przypadki