Zadanie zawodnicy

Wczytaj zawodników do listView, kazdy zawodnik posiada ikonke z flagą jego kraju.
Obok stwórz wykres, wyświetlający dla każdego kraju średni wzrost

przykład z imageList
ImageList il = new ImageList();
il.Images.Add(„img1″, Image.FromFile(@”C:\Users\Public\Pictures\Sample Pictures\Koala.jpg”));
il.Images.Add(„img2″, Image.FromFile(@”C:\Users\Public\Pictures\Sample Pictures\Desert.jpg”));
listView1.LargeImageList = il;

ListViewItem lvi1 = new ListViewItem();
lvi1.Text = „Jan”;
lvi1.ImageIndex = 0;
listView1.Items.Add(lvi1);

ListViewItem lvi2 = new ListViewItem();
lvi2.Text = „Adam”;
lvi2.ImageIndex = 1;
listView1.Items.Add(lvi2);
przykład z chart
chart1.Series.Clear();

Series seria = new Series(„Temperatura”);
seria.ChartType = SeriesChartType.Pie;

int[] a = new int[3] { 2001, 2002, 2003 };
int[] b = new int[3] { 15, 16, 18 };

seria.Points.DataBindXY(a, b);
chart1.Series.Add(seria);