Zadanie ManagerZawodnikow

 

Stwórz klasę PolaczenieZBaza, która
posiada pola prywatne: adres, nazwaBazy, uzytkownik, haslo i
właściwośc publiczna, tylko do odczytu: PelnyConnectionString

Dane te są uzupełniane w konstruktorze i z tych danych
w konstruktorze uzupełniane jest pole: PelnyConnectionString

Dodaj metodę : WykonajPolecenieSQL , która na wejściu przyjmuje polecenie sql
a zwraca tablicę tablic stringow , zawierającą wszystkie wiersze i kolumny pobrane z bazy

Stwórz klase ManagerZawodnikow,

która, posiada metodę PodajZawodnikow(), która, korzystając z klasy Polaczenie z Baza,
pobierze wszystkich zawodnikow do tablicyTablic i przekonwertuje to na listę zawodnikow
List<Zawodnik>

Następnie w programie po naciśnięciu przycisku , w listbox wyświetl zawodników