Zadanie pogoda

http://www.pimr.poznan.pl/bup/gethd2003.php

Stworz klase pomiar , zawierającą pola zgodne z
kolumnami z tego pliku.
Dodaj konstruktory, które narzucają programiście utworzenie obiektu
ze wszystkimi atrybutami, oraz w wersji uproszczonej, gdzie podajemy
tylko datę i temperaturę. Datę można podać jako typ DateTime lub jako
trzy liczby (rok, miesiac, dzien)

Wczytaj wszystkie dane do List<Pomiar> i w pętli policz średnią temperaturę.