Zadanie

W nowym projekcie P02AplikacjaBazodanowa (WinFomrs)

Stwórz klasę „PolaczenieZBaza”
, która posiada pola:
adresSerwera, NazwaBazy, nazwaUzytkowka, Haslo,
NazwaInstancji

Niech pola będą uzupełniane w konstruktorze tej klasy

Dodaj metodę WykonajSQL (string SQL) na wyjsciu

List<List<string>>

UI: Textobxy, z możliwścią podania parametrów polaczenia
plus textBox z możliwością podania własnego SQL

Wyniki mogą być wyświetlane w Listbox

 string.Format("ala ma {0} kotow", ileKotow)