Zadanie pogoda

Na stronie: http://www.pimr.poznan.pl/bup/gethd2003.php?pf=2
Znajduje się wykaz danych pogodowych.
Napisz program konsolowy, który pozwala na wczytanie roku i miesiąca i wypisuje średnią temperaturę dla danego miesiąca.

Stwórz klasę pomiar.cs zawierająca pola…

Stwórz klasę managerPogody.cs , która posiada:

 • pole url w którym konfigurujemy adres źródłowy strony,
 • metodę prywatną void wczytajDaneZMiesiaca(int miesiac, int rok), metoda ta ustawia pole Lista<Pomiar> na aktualne wartości
 • metodę publiczną podajSrednia , która wykorzystuje prywatne metody do pobrania danych z internetu i policzenia średniej temperatury
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace P07Pogoda
{
  class ManagerPogody
  {
    private string url= "http://www.pimr.poznan.pl/bup/write/data{0}-{1}.csv";
    private List&lt;Pomiar&gt; pomiary;

    public ManagerPogody(int rok, int miesiac)
    {
      wczytajDaneZMiesiaca(rok, miesiac);
    }

    private void wczytajDaneZMiesiaca(int rok, int miesiac)
    {
      string miesiacDwuCyfrowo;
      if (miesiac &lt; 10)
        miesiacDwuCyfrowo = "0" + miesiac.ToString();
      else
        miesiacDwuCyfrowo = miesiac.ToString();

      string pelnyUrl = string.Format(url, miesiacDwuCyfrowo, rok);
      WebClient wc = new WebClient();
      string dane = wc.DownloadString(pelnyUrl);
      string[] wiersze = dane.Split('\n');
      pomiary = new List&lt;Pomiar&gt;();
      for (int i = 2; i &lt; wiersze.Length; i++)
      {
        string[] komorki = wiersze[i].Split(';');
        if (komorki.Length &lt; 6)
          continue;

        Pomiar p = new Pomiar();

        try
        {
          p.Temperatura = Convert.ToDouble(komorki[5].Replace(".",","));
          pomiary.Add(p);
        }
        catch (Exception)
        {
          continue;
        }

        
      }
    }

    public double PodajSreniaTemperature()
    {
      //double suma = 0;
      //for (int i = 0; i &lt; pomiary.Count; i++)
      //  suma += pomiary[i].Temperatura;

      //return suma / pomiary.Count;

      return Math.Round(pomiary.Average(x =&gt; x.Temperatura),2);
    }
  }
}

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace P07Pogoda
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Podaj rok");
      int rok = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Podaj miesiac");
      int miesiac = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      ManagerPogody mp = new ManagerPogody(rok, miesiac);

      double temp = mp.PodajSreniaTemperature();
      Console.WriteLine(string.Format("Średnia temperatura w roku {0} w miesiacu {1} wynosi {2} C",
        rok,miesiac,temp));
      Console.ReadKey();

    }
  }
}