Zadanie domowe

Na stronie: http://www.pimr.poznan.pl/bup/gethd2003.php znajdują się Dane pomiarowe z podziałem na miesiące roku. Po kliknięciu na odpowiedni link, można pobrać dane z wybranego roku i miesiąca. Napisz aplikację, która pozwala na wczytanie roku i miesiąca w jednym z formatów: np: 20191215 lub 2019-12-15 lub 15-12-2019 lub 15122019 po wczytaniu program pobiera na dysk wybrany plik xls. Następie

Zadanie pętle

Wczytaj dowolne zdanie, następnie wczytaj dowolny znak na wyjściu podaj ile razy ten znak występuje w tym zdaniu przykłądowe działanie programu: „Podaj zdanie” ala ma kota a wynik: 4 zadnie wykonaj z astosowaniem pętli for oraz while

Zadanie2

Poproś o wczytanie dowolnego równania złożonego z cyfryA i cyfryB i operatora jednego z: +,-,*,/ Program po wczytaniu równania wypisuje wynik. przykładowe schematy działania programu: „Podaj równanie” 3+6 wynik: 9 „Podaj równanie” 2*3 wynik: 6 itd….

Zadanie1

Napisz program, który pozwala na wczytanie dowolnego zdania . Dodatkowo pozwala na wczytanie kolejno pierwszego i drugiego znaku następnie zwraca wczytane zdanie z duzych liter, z zamienionymi znakami: znak pierwszy na znak drugi a znak drugi na znak pierwszy. Przykłądowy efekt działania programu: Wczytaj zdanie Ala ma kota a t wynik: TLT MT KOAT

A

https://wutwaw-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/tomasz_les_pw_edu_pl/EX7DJKpwuXRDhYUuN3mvQTUBUl8v8jQ-EEDEzCcFrYX7iA?e=gdYTEa