Szkolenie SQL Kraków dzień 3 C

select imie, nazwisko , kraj from zawodnicy where kraj = 'pol' create view polacy_tl as select imie, nazwisko , kraj from zawodnicy where kraj = 'pol' select * from polacy_tl insert into polacy_tl (imie, nazwisko,kraj) values ('jan','kowalski','pol') select * from zawodnicy drop view polacy_tl with polacy2_tl (imie, nazwisko, kraj) as (select imie, nazwisko, kraj from

Szkolenie SQL Kraków dzień 3 B

create table zawodnicy_tl ( id_zawodnika int primary key identity(1,1), id_trenera int, imie varchar(255), nazwisko varchar(255), kraj varchar(3), wzrost decimal(5,2), waga decimal(5,2), data_ur datetime2 ) drop table zawodnicy_tl insert into zawodnicy_tl values (1,'jan','kowalski','pol',185,67,'19650420') insert into zawodnicy_tl values (1,'adam','nowak','pol',185,67,'19650420') insert into zawodnicy_tl values (1,'adam','nowak','pol',185,67,'19650420'), (1,'jan','kowalski','pol',185,67,'19650420') insert into zawodnicy_tl (imie,nazwisko) values ('marcin','adamski') insert into zawodnicy_tl values (1, 'adam',null,'pol',123,54,'19231212')

Szkolenie SQL Kraków dzień 3 A

select left(imie,1), imie, len(imie) from zawodnicy select imie, wzrost , rank() over (order by wzrost) from zawodnicy select imie, wzrost , dense_rank() over (order by wzrost) from zawodnicy select imie, wzrost , ntile(3) over (order by wzrost) from zawodnicy select imie, wzrost , lag(imie,2) over (order by wzrost) from zawodnicy select imie, wzrost , lead(imie,2)