MessageBox zawsze na wierzchu

MessageBox.Show
(„Plik zapisano”, „Informacja”,
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information,
MessageBoxDefaultButton.Button1,
MessageBoxOptions.DefaultDesktopOnly // zawsze na przodzie
);