Szkolenie SQL Kraków dzień 3 C

select imie, nazwisko , kraj from zawodnicy where kraj = 'pol' create view polacy_tl as select imie, nazwisko , kraj from zawodnicy where kraj = 'pol' select * from polacy_tl insert into polacy_tl (imie, nazwisko,kraj) values ('jan','kowalski','pol') select * from zawodnicy drop view polacy_tl with polacy2_tl (imie, nazwisko, kraj) as (select imie, nazwisko, kraj from

Szkolenie SQL Kraków dzień 3 B

create table zawodnicy_tl ( id_zawodnika int primary key identity(1,1), id_trenera int, imie varchar(255), nazwisko varchar(255), kraj varchar(3), wzrost decimal(5,2), waga decimal(5,2), data_ur datetime2 ) drop table zawodnicy_tl insert into zawodnicy_tl values (1,'jan','kowalski','pol',185,67,'19650420') insert into zawodnicy_tl values (1,'adam','nowak','pol',185,67,'19650420') insert into zawodnicy_tl values (1,'adam','nowak','pol',185,67,'19650420'), (1,'jan','kowalski','pol',185,67,'19650420') insert into zawodnicy_tl (imie,nazwisko) values ('marcin','adamski') insert into zawodnicy_tl values (1, 'adam',null,'pol',123,54,'19231212')

Szkolenie SQL Kraków dzień 3 A

select left(imie,1), imie, len(imie) from zawodnicy select imie, wzrost , rank() over (order by wzrost) from zawodnicy select imie, wzrost , dense_rank() over (order by wzrost) from zawodnicy select imie, wzrost , ntile(3) over (order by wzrost) from zawodnicy select imie, wzrost , lag(imie,2) over (order by wzrost) from zawodnicy select imie, wzrost , lead(imie,2)

Dzień 2 (Szkolenie / SQL Kraków)

select * from zawodnicy select * from trenerzy select * from skocznie select * from miasta select imie,nazwisko, imie_t, nazwisko_t from zawodnicy left join trenerzy on zawodnicy.id_trenera = trenerzy.id_trenera select z.imie,z.nazwisko ,z.id_trenera, t.imie_t, t.nazwisko_t, t.id_trenera from zawodnicy z left join trenerzy t on z.id_trenera = t.id_trenera select imie, nazwisko, imie_t,nazwisko_t from zawodnicy cross join trenerzy

Dzień 1 (Szkolenie / SQL Kraków)

use A_Zawodnicy select 5 ,6, 5+6, 10.0/3 select 5, imie, nazwisko from zawodnicy select * , imie from zawodnicy select [imie] as 'a bc', imie as [a bc], imie as abc, imie abc from zawodnicy select imie from dbo.zawodnicy select imie from zawodnicy select imie, nazwisko from zawodnicy select imie , wzrost + 2 [nowy