Zawodnicy rozwiązanie

 string sciezka = @"c:\dane\zawodnicy.txt";
      string[] wiersze = File.ReadAllLines(sciezka);

      Console.WriteLine("Podaj nazwę kolumny");
      // wybór szukanej kolumny 
      string szukaneDane = Console.ReadLine();
      int indeksSzkuanejKolumny=-1;
      string[] nazwyKolumn = wiersze[0].Split(';');
      for (int i = 0; i < nazwyKolumn.Length; i++)
        if (nazwyKolumn[i] == szukaneDane)
        {
          indeksSzkuanejKolumny = i;
          break;
        }

      // liczenie średniej
      double sumaWag=0;
      if (indeksSzkuanejKolumny>-1)
      { 
        for (int i = 1; i <wiersze.Length ; i++)
        {
          string[] komorki = wiersze[i].Split(';');
          sumaWag += Convert.ToDouble(komorki[indeksSzkuanejKolumny]);
        }
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Nie ma danej kolumny");
      }

      double srednia = Math.Round(sumaWag / (wiersze.Length - 1),2);

      Console.WriteLine(string.Format("Średnia {0}, wynosi: {1}",
        szukaneDane,srednia));

      Console.ReadKey();