Zadanie pogoda

Stwórz model biznesowy dla danych ze strony : http://www.pimr.poznan.pl/bup/gethd2003.php Następnie korzystając z poznanej wcześniej klasy WebClient i metody downloadString, wczytaj dane ze strony do modelu. Stwórz klasę „pogodaManager”, która pozwala na znalezienie średniej wartości temepratury dla wybranego miesiąca ( podanego z konsoli)

Zadanie firma

Stwórz klasę firma – firma posiada nazwę, firma zatrudnia pracowników. Każdy pracownik może wystawić fakturę , na fakturze znajdują się towary. Zamodeluj powyższą sytuację w programie i przetestuj

Zadanie rodzina

Stwórz klasę człowiek, człowiek posiada imię, nazwisko, wiek, a także rodziców (mamę i tatę) i dzieci, rodzeństwo Zamodeluj powyższą sytuację. W programie stwórz nową instancję człowieka (siebie) wraz z najbliższymi członkami rodziny

Zadanie na rozgrzewke

W nowej solucji: Dzien4 w projekcie P01ZadnieNaRozgrzewke: 1) skopiuj z poprzedniego projektu: P06ZadanieZawodnicy klas: ManagerZawodnicy i Zawodnik. *Pamętaj o zmianie namespace 2) do klasy ManagerZawodnicy dodaj (4) metody pozwalające na zrealizowanie następujących zadań: 2.1) Podaj najwyższego zawodnika – zwraca obiekt Zawodnik 2.2) Podaj średnią wagę wszystkich zawodników 2.3) Podaj zawodników z kraju podanego jako argument