serializacja XML i serialziacja binarna

XmlSerializer serializer = new XmlSerializer(typeof(Zawodnik[])); // Create a FileStream to write with. Stream writer = new FileStream(@”c:\dane\aa.xml”, FileMode.Create); // Serialize the object, and close the TextWriter serializer.Serialize(writer, zawodnicy); writer.Close(); StreamReader reader = new StreamReader(@”c:\dane\aa.xml”); var a = (Zawodnik[])serializer.Deserialize(reader); reader.Close(); binary // Serialize object. IFormatter formatter = new BinaryFormatter(); Stream stream = new FileStream(„Person.bin”, FileMode.Create, FileAccess.Write,

Zadanie zawodnicy

W nowym projekcie dodaj stronę HTML, z możliwością wyświetlenia listy zawodników (imie i nazwisko) z wybranego kraju (podanego w polu tekstowym). Zawodnicy pobierani są z bazy danych. Całośc wykonaj z zastosowaniem technologii AJAX. * Zawodnicy wyświetlani są jeden pod drugim Kolor wyświetlania jest uzależniony od liczby zwracanych zawodników: 4 – kolor zielony od 3 do

Zadanie AJAX

Stwórz w nowym projekcie kalkulator z 3 polami tekstowymi z możliwością podania liczby A i B i znaku. Dane te wysyłane są na serwer. Serwer przeprowadza obliczenie i zwraca wynik. Dodatkowo gdy znak jest nieprawdiłowy serwer wysyła stosowny komuniakt. Dodatkowo za każdym razem kiedy następuje obliczenie. Równanie wraz z wynikiem jest zapisywane do pliku tekstowego