Pętle

//Napisz program, który wypisze 5 razy
//na ekran Twoje(wcześniej wczytane) imię

 

 int licznik = 0;
      while (licznik < 5)
      {
        Console.WriteLine(imie);
        ++licznik;
      }

 

//napisz program, który ciągle pyta o dwie liczby i zwraca ich sumę
//aż do momentu aż napiszesz „koniec” – wtedy program zakończy swoje działanie

// operatory logiczne == < > <= >= !=