Dodatkowe dzien 3 (Szkolenie programowanie .Net C# / SQL Warszawa)

select kraj, imie 
from zawodnicy

select imie + ',' from zawodnicy 
where kraj = 'pol'
for xml path('')

select distinct kraj, 
	(select imie + ',' from zawodnicy 
	where kraj = z.kraj
	for xml path('')) imiona
from zawodnicy z select part, (select dane from testowa where dane like '%'+part+'%')  from 
(select * from dbo.SDF_SplitString((SELECT dane + ',' 
			FROM testowa
		FOR XML PATH ('')),',')) t 


select * from dbo.SDF_SplitString('a,b,c',',')

select part, (select dane from testowa where dane like '%'+part+'%') from 
(select * from dbo.SDF_SplitString(
	(select dane+',' from testowa
	for xml path('')),',')) t 


select  imie, nazwisko, wzrost
from zawodnicy
order by wzrost desc
offset 3 rows
fetch next 4 rows only