Studia zaoczne – SQL

Linki: Zapytania SQL: https://www.w3schools.com/sql/ Połączenie z bazą C#-SQL: http://csharp.net-informations.com/data-providers/csharp-sql-server-connection.htm     create table osoby ( imie varchar(255), nazwisko varchar(255), wzrost int ) select * from osoby insert into osoby values (‚jan’,’kowalski’,170)

Split string ms sql

CREATE FUNCTION [dbo].[SDF_SplitString] ( @sString nvarchar(2048), @cDelimiter nchar(1) ) RETURNS @tParts TABLE ( part nvarchar(2048) ) AS BEGIN if @sString is null return declare @iStart int, @iPos int if substring( @sString, 1, 1 ) = @cDelimiter begin set @iStart = 2 insert into @tParts values( null ) end else set @iStart = 1 while 1=1

Dodatkowe dzien 3

select kraj, imie from zawodnicy select imie + ',' from zawodnicy where kraj = 'pol' for xml path('') select distinct kraj, (select imie + ',' from zawodnicy where kraj = z.kraj for xml path('')) imiona from zawodnicy z select part, (select dane from testowa where dane like '%'+part+'%') from (select * from dbo.SDF_SplitString((SELECT dane +

Dzień 3

— dla kazdego kraju wypisz sumaryczną wagę zawodników select * from zawodnicy select kraj, waga from (select kraj, avg(waga) waga, 1 o from zawodnicy group by kraj union select 'total', avg(waga) ,2 from zawodnicy) t order by o select coalesce(kraj,'total'), avg(waga) from zawodnicy group by rollup(kraj) select coalesce(kraj,'total') kraj,avg(waga) sr from (select coalesce(kraj,'brak danych') kraj,