program bazodanowy

Stworz nowy projekt – aplikacje okienkową.
Stworz w nim nową klasę: ManagerBazyDanych
To klasa, która pozwala na wykonywanie nam
zapytań do bazy.
Ta klasa powinna mieć metodę:
„PodajWszystkichZawodnikow”, ktora zwraca tablicę
nazwisk. Następnie ta tabica powinna zasilić
listę (ListView) tak aby w interfejsie uzytkownika
mozna było wyświetlić wszystkie nazwiska

Proszę bazować na przykładzie

  SqlConnection connection; // odpowiada za nazwiązanie połączenia z bazą
      SqlCommand command; // odpowiada za przechowywanie polecen SQL
      SqlDataReader dataReader; // czytnik danych z bazy 

      string connetionString =
        "Data Source=.\\sqlexpress;Initial Catalog=A_zawodnicy;User ID=sa;Password=alx";

      connection = new SqlConnection(connetionString); //połączenie wie z czym się łączyć

      connection.Open();

      string sql = "select * from zawodnicy";
      command = new SqlCommand(sql, connection);

      dataReader = command.ExecuteReader(); // wysłanie polecenia do bazy danych
      // w tym dataReder będą (w przyszłości znajdować się wyniki a konkretnie 
      // nie wyniki aktualnie czytany rekord) 

      while (dataReader.Read())
      {
        Console.WriteLine(dataReader.GetValue(2));
      }

      // proszę czytaj dane z bazy (pierwszy rekord)    
      //dataReader.Read(); // czytaj kolejny rekord
      //Console.WriteLine(dataReader.GetValue(2));


      connection.Close();

      Console.ReadKey();