Trudne zadanie – Lista

Stwórz własną klasę lista typu Człowiek. Lista powinna działać tak, że każdy element listy to Człowiek. Każdy człowiek powinien mieć następce i poprzednika (jak to w liście). Dodaj metodę „Dodaj” , która dodaje nowego człowieka na koniec listy. Dodaj metodę „Usun” która usuwa (podanego jako argument) człowieka z listy

Pogoda

Stwórz model biznesowy dla danych ze strony : http://www.pimr.poznan.pl/bup/gethd2003.php Następnie korzystając z poznanej wcześniej klasy WebClient i metody downloadString, wczytaj dane ze strony do modelu. Stwórz klasę „pogodaManager”, która pozwala na znalezienie średniej wartości temepratury dla wybranego miesiąca ( podanego z konsoli)

Firma

Stwórz klasę firma – firma posiada nazwę, firma zatrudnia pracowników. Każdy pracownik może wystawić fakturę , na fakturze znajdują się towary.   Zamodeluj powyższą sytuację w programie i przetestuj

Zadanie – rodzina

Stwórz klasę człowiek, człowiek posiada imię, nazwisko, wiek, a także rodziców (mamę i tatę) i dzieci. Zamodeluj powyższą sytuację. W programie stwórz nową instancję człowieka (siebie) wraz z najbliższymi członkami rodziny