Zadanie zawodnicy rozszerzone

Stwórz klasę: „ZawodnicyManager”, która posiada prywatne pole – tablica zawodników. Jest to klasa która służy do zarządzania zawodnikami Klasa posiada także metodę: WczytajDane(string[][] dane) która uzupełnia wyżej wymienione pole o dane (już skonwertowane do postaci zawodników) (nie musimy pisać tej metody od początku ponieważ już prawie cały kod mamy napisany) Następnie stwórz metody: 1) Podaj najwyższego

FragmentZadanie

string[] tab= File.ReadAllLines(@"C:\Users\kurs\Desktop\zawodnicy.txt"); string[][] baza = new string[tab.Length][]; for (int i = 0; i < tab.Length; i++) baza[i] = tab[i].Split(';'); // teraz wypisujemy //for (int i = 0; i < baza.Length; i++) //{ // for (int j = 0; j < baza[i].Length; j++) // { // Console.Write(baza[i][j]); // } // Console.WriteLine(); //} // drugi sposób

Zadanie obiektowe

W nowym projekie stworz Klasę „KalkulatorDodajacy”, ktory posiada metodę „Dodaj” zwaracającą typ double a przyjmującą dwa argumenty typu double Stworz nową klasę „KalkulatorOdejmujący”, która posiada podobną metodę „Odejmij”