Zadania MsSQL

Wszystkie polecenia należy wykonać przy pomocy języka SQL max 35p. 1) [6p] Sprawdź ilu jest trenerów młodszych od zawodników, których trenuje. Czy tacy są? Jeśli nie ma to zmień daty urodzenia trenerów z wybranych krajów tak żeby było ich dokładnie 2 2) [5p] Wyświetl zawodników i trenerów w jednej tabeli w formacie „imie nazwisko (stanowisko)”

Zadania SQL

5 zadań. Całość proszę umieścić w pliku .sql. Każde zadanie powinno być oddzielone komentarzem w .sql. Każde zadanie max 3p Zad 1 Proszę wypisać w 1 kolumnie: nazywam się {0} mój numer indeksu to {1}. Jest on {2} {1} imię i nazwisko {2} numer indeksu {3} parzysty/nieparzysty wyliczane na podstawie {2} Nie należy odwoływać się

Funkcja – różnica dat

ALTER FUNCTION test1 ( @date1 datetime, @date2 datetime ) RETURNS int AS BEGIN DECLARE @now datetime = getdate(); DECLARE @yearDiff int; DECLARE @date3 datetime; set @date3 = CAST(CONVERT(VARCHAR, year(@date1)) + '-' + CONVERT(VARCHAR, month(@now)) + '-' + CONVERT(VARCHAR, day(@now)) AS DATETIME) ; set @yearDiff = DATEDIFF(year, @date1, @date2); IF DATEDIFF(day, @date1, @date3) < 0 SET