Dynamic pivot

TRANSFORM Sum(Len([imie])) AS dl
SELECT zawodnicy.waga
FROM zawodnicy
GROUP BY zawodnicy.waga
PIVOT zawodnicy.kraj;

select len(imie) from zawodnicy

select * from
(
select kraj, len(imie) as dl, wzrost
from zawodnicy
) as tab
pivot
(
sum (wzrost)
for kraj in ([POL],[ger], [nor])
) as pivselect * from
(
select kraj, len(imie) as dl, wzrost
from zawodnicy
) as tab
pivot
(
sum (wzrost)
for kraj in ([pol])
) as piv

go

DECLARE @colList varchar(500)
SELECT @colList = COALESCE(@colList + ',', '') + kraj
FROM (SELECT DISTINCT kraj FROM zawodnicy) AS kraje

DECLARE @sqlToRun varchar(1000)
SET @sqlToRun = '
SELECT *
FROM (
select kraj, len(imie) as dl, wzrost
from zawodnicy
) AS tab
PIVOT (
sum (wzrost) FOR kraj IN ('+ @colList +')
) AS piv'

EXEC (@sqlToRun)

select COALESCE(kraj + ',','') from zawodnicy

go

DECLARE @colList varchar(500)
SELECT @colList = COALESCE(@colList + ',', '') + kraj
FROM (SELECT DISTINCT kraj FROM zawodnicy) AS kraje

select @colList

go

DECLARE @colList varchar(500)
SELECT @colList = @colList + ',' + kraj
FROM (SELECT DISTINCT kraj FROM zawodnicy) AS kraje

select @colList

select nazwisko_t, data_ur_t, COALESCE(convert(varchar(max),data_ur_t),'y') t from trenerzy

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *